Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Gniezno znajduje się Obszar Natura 2000 PLH 300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie" .

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wszyscy jesteśmy krewniakami...

Wszyscy jesteśmy krewniakami...

„W ofiarowaniu siebie najpiękniejszym jest, że to, co do nas wraca jest zawsze lepsze od tego, co dajemy…”

to słowa Orisona Swett Mardena, które oddawały przesłanie Festiwalu Życia mającego miejsce 22 czerwca w Powidzu. Nadleśnictwo Gniezno wzięło udział w IV Festiwalu Życia organizowanym przez Klub HDK PCK „Krwinka” w Powidzu. Celem festiwalu było zachęcenie do oddawania krwi w punktach krwiodawstwa, co można już było uczynić czasie festiwalu w specjalnie przygotowanym punkcie. Wagę tego daru podkreślał udział w tworzeniu festiwalu licznych służb mundurowych oraz organizacji. Przygotowane stoiska bawiły i edukowały uczestników, zachęcając również do profilaktyki w trosce o zdrowie i życie. Nadleśnictwo przygotowało stoisko edukacyjne, w którym po przez udział w grach i zabawach edukacyjnych przybliżano uczestnikom festynu wiedzę przyrodniczą.