Asset Publisher Asset Publisher

Projekt adaptacji nizinnej

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ile odzyku tyle zysku...

Ile odzyku tyle zysku...

W sobotę 16 listopada na gnieźnieńskim Rynku odbyła się akcja „Ile odzysku tyle zysku” świętuj z nami Dzień Makulatury i zmieniaj świat!

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie przeprowadziło wspólną akcję w ramach której, każdy mógł otrzymać drzewko do zasadzenia w zamian za dostarczoną makulaturę.

 

 

Sobotnie przedpołudnie wielu mieszkańców Gniezna oraz okolic, a także szkół i organizacji dostarczyło zebraną makulaturę w zamian otrzymując sadzonki lipy, dębu, świerka, brzozy, grabu lub buka. Nadleśnictwo Gniezno przekazało na ten cel 1000 sadzonek drzew leśnych.

 

W czasie akcji zebrano około 6 ton makulatury! W trakcie akcji  można było przynosić również koce i karmę wspierając  gnieźnieńskie schronisko dla zwierząt. Wolontariusze działający  przy schronisku wraz ze swoimi podopiecznymi zachęcali do  pomocy schronisku, szczególnie w tym trudnym, zimowym  okresie.

Dla osób, które przyszły na gnieźnieński rynek  przygotowano konkursy z nagrodami, można było również  sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą segregacji śmieci i zapoznać  się z interesującą wystawą edukacyjną w mobilnej strefie  edukacyjnej zaaranżowanej w śmieciarce. Nie była to jednak zwykła śmieciarka: w jej wnętrzu nie znajdowały się odpady, a wystawa pokazująca, że są one wartościowymi surowcami.